UNESCO baština

Nekropole

Nekropola stećaka Čengića bara

Nekropola se nalazi na blagom uzvišenju u sredini kraškog polja na 1370 m nadmorske visine. Od Kalinovika je udaljena oko 11 km u pravcu jugozapada. Stećci su postavljeni u pravcu zapad–istok i svrstani su u nizove. Spomenici su dobro klesani i očuvani, a izrađeni su od krečnjaka. Majdan se nalazi na udaljenosti od oko 100 metara u pravcu jugoistoka od nekropole. Na lokalitetu se nalaze 52 stećka, 11 ploča, 35 sanduka, među kojima je i znatan broj visokih sanduka sa postoljem i 6 sljemenjaka. Ukrašeno je 19 stećaka: 1 ploča, 12 sanduka i 6 sljemenjaka. Najzastupljeniji motivi su: tordirana vrpca i frizovi sa povijenim trolistovima, zatim slijede motivi štita i mača, biljnih stilizacija, krstova u kružnim vijencima, ptica, jelena i scena lova na jelene te kola i turnira. Na jednom stećku evidentiran je i natpis koji govori da tu leži Stojan Opodinović.

Nekropole

Nekropola stećaka Gvozno

Gvozno je malo kraško polje na planini Treskavici, udaljeno od mjesta Kalinovik oko 11 km prema sjeverozapadu. Polje je na jugu i istoku okruženo krševitim brežuljcima, a sa zapada i sjevera se najprije postepeno, a zatim naglo uzdižu šumoviti dijelovi planine. U južnom dijelu polja, u podnožju brda Gradac, na blago uzdignutom terenu, smještena je nekropola sa stećcima. Od kote 1396 (Gradac) udaljena je oko 300 m zračne linije. Kamenolom za stećke 33 Nekropole Gvozno bio je udaljen nekoliko desetina metara jugozapadno od nekropole, u podnožju brda Gradac. Nekropola sa stećcima Gvozno zauzima površinu od 46 x 23 m. Orijentacija stećaka je u smjeru zapad–istok, a manji broj stećaka leži u smjeru sjeverozapad–jugoistok. Između grobova sa stećcima su vidljivi ponegdje i grobovi koji su samo oivičeni kamenjem na površini. Sastoji se od ukupno 87 stećaka; 27 ploča, 54 sanduka, 4 sljemenjaka i 2 spomenika u obliku križa. Evidentirano je 14 ukrašenih stećaka. Među ukrasima se ističu scene lova i plesa, a nekoliko puta se javlja predstava psa. Jedinstveni je prikaz krilatih zmajeva.

Kulturno-istorijsko naslijeđe

Austrougarska tvrđava Gradina

Iako još uvijek nije pod UNESCO zaštitom, tvrđava Gradina predstavlja izuzetno važno kulturno-istprijsko naslijeđe opštine Kalinovik. Izgrađena je za vrijeme Austrougarske vladavine u XIX vijeku. Tvrđava je znatno oštećena za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Među stanovnicima kruži priča da je u ovoj tvrđavi Adolf Hitler stekao svoj prvi čin kaplara. Na tvrđavi su snimane scene za film „Diverzanti“ i kadrovi za film „Bitka na Sutjesci“.

Jezik